KIEROWNIK WYPOCZYNKU

UWAGA !!!        NOWY TERMIN

ZAPRASZAMY
na kurs kierownika wypoczynku


organizowany wspólnie z Centrum Aktywnego Wypoczynku GWAREK w Pięknej Górze k/Giżycka,  w dniach 2 – 3 KWIETNIA 2016r.
Kurs organizowany jest zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2015 r. poz.109)   oraz za zgodą Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku Nr RE.5632.25.2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

W myśl rozporządzenia kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:
1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
2) ukończyła 18 lat;
3) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
4) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
5) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych.

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia uprawniające do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku, ważne na terenie całego kraju.

Koszt kursu  – 150 zł.
Powyższa cena obejmuje wynagrodzenie wykładowców, przygotowanie materiałów szkoleniowych,  oraz dwudniowe zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku.

Zgłoszenie zawierające:  imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, pesel, wykształcenie, potwierdzenie trzyletniego stażu w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo wychowawczych należy przesyłać na adres: realizacje@gwarek-mazury.pl

W sprawach kursu można kontaktować się z Tomaszem Czarneckim, tel. 605565810  lub Alanem Filipiakiem, tel. 531616201 (szczególnie w sprawie odpłatności za kurs).